ඇලන් මැතිනියාරාම ආශිර්වාද පූජාව,  පූජනීය මාතර

විමලරතනාභිධාන මහනායක ස්වාමීද්‍රයන් වහන්සේගේ 

සහ පඥ්ඥාසීහ මහ ස්වාමීන්වහන්සේගේ ජන්ම දින

සැමරුම් පින්කම්


Articles

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ත්‍රිපිටක ශිලාලේඛන ආධාර