මැදින් මහා පෙරහැර මංගල්‍යය - 2016

ශ්‍රී දෙව්රම් මහා විහාරස්ථ

මැදින් මහා පෙරහැර මංගල්‍යය

2016 මාර්තු 20 සිට 28 දක්වා

 
 

දිනය

වෙලාව

වැඩසටහන

මාර්තු26  රාත්‍රී 7.00 මැදින් මහා පෙරහැර වීදි සංචාරය කෙරේ.
තෙරුවන් පූජා පෙරහැර
සුද්ධෝදන මහමායා පෙරහැර
මහා රාවණ පෙරහැර

බුදු දෙමාපියන් පුදන්නටත්
සිංහල ජාතියේ පියා සමරන්නටත්
තෙරුවන් පුදන්නටත්
මේ සඳහා දායක වන්න

ශ්‍රී දෙව්රම් විහාරය - පන්නිපිටිය
011-430-6074 / 011-284-9337

 

Articles

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ත්‍රිපිටක ශිලාලේඛන ආධාර