සිරි සුමංගල ත්‍රිපිටක ධර්මායතනය

උතුම් භික්ෂූන් සසුසනට දායාද කිරීම උදෙසා,
සිරි සුමංගල ත්‍රිපිටක ධර්මායතනය ආරම්භ කිරීම.
විනයානුකූල ත්‍රිපිටකධර, බහුශ්‍රුත භාෂාන්තර දැනුමින් පිරිපුන් උතුම් භික්ෂූන් වහන්සේලා බුදු සසුනට දායාද කිරීම උදෙසා, අමරපුර සිරි සුමන මහා නිකායේ වැඩ බලන මහා නායක ආචාර්ය කොලොන්නාවේ සිරි සුමංගල මහා ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ සෙවනේ පැවදිව දහම් පෝෂනය ලබන්නට කැමති බෝසත් දරුවන්ට ශාසනාලයෙන් ආරාධානා …

දාන උපකරණ හා භික්ෂු ශිෂ්‍යාධාර ලබා දීමට කැමති පිංවතුන් ආධාර සිරි සුමංගල ත්‍රිපිටක ධර්මායතන අරමුදල ගිණුම් අංක 009260000052 සම්පත් බැංකුව වෙත යොමු කරන්න.
පන්නිපිටිය ශ්‍රී දෙව්රම් වෙහෙර මහා විහාරස්ථ සිරි සුමංගලත්‍රිපිටක ධර්මායතනය
විමසීම්:
ධර්මායතානාධිපති රාජකීය පණ්ඩිත ශාස්ත්‍රපති, පූජනීය පූලියැද්දේ සුධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ  -   011 284 8237
දෙව්රම් මහා විහාරය - 011 284 9337
බුදුමග කාර්යාලය - 011 430 6074

ඡායාරූප එකතුව


Articles

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ත්‍රිපිටක ශිලාලේඛන ආධාර