සිරි සුමංගල දහම් පාසැල

 පන්නිපිටිය ශ්‍රී දෙව්රම් වෙහෙර මහා විහාරයේ,
 සිරි සුමංගල දහම් පාසැල 2015 සැප්තැම්බර් මස 20 වන ඉරුදින පෙ.ව.7.30ට ආරම්භ වේ.
දහම් පාසැල් නොයන ඔබේ දරුවන් එදිනට දෙව්රම්  විහාරයේ සිරි සුමංගල දහම්  පාසැලට අතුලත් කරන්න.
•    ඉරිදා දිවා අහාරය නොමිලේ සැපයේ.
•    ආර්ථික ගැටළු ඇති දරුවන්ට පොත පත නිල ඇඳුම් නොමිලේ
•    දක්ෂ දරුවන්ට අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමේ.

අයදුම් පත් ශ්‍රී දෙව්රම් මහා විහාරයෙන් ලබා ගත හැකිය. 
විස්තර : 011 430 6074/ 011 283 7711

Articles

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ත්‍රිපිටක ශිලාලේඛන ආධාර