ත්‍රිපිටක ධර්මායතනයෙන් ගිහි ඔබට

 අභිනවයෙන් දෙව්රම් වෙහෙර මහා විහාරයේ ආරම්භ කෙරුනු ත්‍රිපිටක ධර්මායතනයෙන් ගිහි ඔබ වෙනුවෙන් සිදු කරන මෙහෙවර :
•    පාලි භාෂා අධ්‍යාපන පාඨමාලා හා ත්‍රිපිටක ධර්මය ඉගැන්වෙන පංති.
•    ජාත්‍යාන්තර භාෂා වලින් දහම් අධ්‍යාපන ය හැදෑරීමට අවස්ථා.
•    ත්‍රිපිටක දහම සම්බන්ධ වැඩිපුර දහම් දැනුම ලබා ගැනීමේ අවස්ථා.
•    ත්‍රිපිටකයේ ඒ ඒ කොටස් පිලිබඳ විශේෂ දැනුම ඇති ස්වාමීන් වහන්සේලා සමග සාකච්ඡා පවත්වා ගැටළු නිරාකරණය කර ගැනීමට අවස්ථා.
•    ත්‍රිපිටක දහම් පිලිබඳ පර්යේෂණ පැවැත්වීමේ අවස්ථා.
•    ධර්ම පාඨමාලා හා පරීක්ෂණ පවත්වා පිළිගත් සහතික ලබා දීම.
•    සීල සමාදාන වැඩසටහන් හා භාවනා වැඩසටහන්.
•    සෑම පුර පසොලොස්වක පොහෝ දිනකම සර්ව රාත්‍රික පිරිත් දේශනය.
•    තරුණ තරුණියන් වෙනුවෙන් මානසික පීඩන හා ගැටළු විසදා ගැනීමේ උපදේශන සේවය.
•    අභිනව යුවතිපතීන් වෙනුවෙන් මංගල දින දෙව්රම් වෙහෙරේදී සෙත් පිරිත් සජ්ඣායනා කර ආශිර්වාද කිරීම.
•    දෙව්රම් වෙහෙරේ මංගල උත්සවය සිදු කරන්නේ නම් පමණක් ස්වාමීන් වහ්න්සේලා දස නමක් වැඩම කොට සෙත් පිරිත් සජ්ඣායනා කර ආශිර්වාද කිරීම.
•    සෑම පුර පසොලොස්වක දිනකම තරුණ තරුණියන් වෙනුවෙන් ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය මාධ්‍ය භාවිතයෙන් සිදු කෙරෙන දේශන හා වැඩමුළු.
•    වැඩිහිටියන් වෙනුවෙන් ගැටළු විසදීමේ උපදේශන සේවය.
•    දරුවන් සඳහා ශ්‍රී දිව්‍ය රම්‍ය දහම් පාසැල හා සීල සමාදාන වැඩසටහන.

Articles

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ත්‍රිපිටක ශිලාලේඛන ආධාර