කනේරු කුටිය

කාමර 20 කින් පමණ සමන්විත මෙම කුටිය මෙම ප්‍රමාණයට වඩා 20 ගුණයකින් පමණ විශාලය. බුදුරජාණන් වහන්සේ වන්දනාමාන කිරීම පිණිස වැඩමකළ රහතන් වහන්සේලා මෙම කුටිය තුළ තාවකාලිකව වැඩසිටි අතර කනේරු කුටිය මැද ලිඳක් ද වෙයි.
   

Page 3 of 3

Articles

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ත්‍රිපිටක ශිලාලේඛන ආධාර